Privacyverklaring

Als vzw Het Majin Huis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Vzw Het Majin Huis Sint-Elisabethplein 7 9000 Gent info@majinhuis.org 0412 71 21 15

Vzw Het Majin Huis hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde Belgische Europese Wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen.

Wij beschikken over uw persoonsgegevens:

  • in het kader van een engagement als werknemer of vrijwilliger: volledige naam, adres, geboortedatum en –plaats, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, mailadres, beroeps- en opleidingsgegevens
  • wanneer u deelneemt aan een activiteit: naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres. Voor bepaalde activiteiten is een toestemming van de behandelende arts noodzakelijk, in ’t kader hiervan kan de door u gemandateerde derde als doorverwijzer bijkomende gegevens en toestemming tot deelname aan ons bezorgen

Foto’s en beeldmateriaal van betrokkenen zullen niet zonder expliciete toestemming gebruikt worden voor PR, website, folders, flyers, facebook, andere publicaties.

We zullen de door u verstrekte gegevens niet delen met derden, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en ook nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

De verwerkers en de organisaties naar wie we doorverwijzen in geval van zorggarantie en/of zorgopvolging beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen deze voor niets anders aanwenden.

Vzw Het Majin Huis bewaart persoonsgegevens op een veilige manier en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

  • voor bezoekers: niet langer dan één jaar na de laatste deelname aan activiteiten
  • voor werknemers en vrijwilligers: niet langer dan één jaar na het beëindigen van de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vzw Het Majin Huis kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen: per mail naar info@majinhuis.org of telefonisch naar 0468 13 54 43.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02 274 48 00).